SYNPUNKTER

Synpunkter

I skollagen står det under rubriken Kvalitet och inflytande att ”Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt.” (Skollagen 4 kap 8 §).

Vid läsårets början informerar vi alla vårdnadshavare om våra rutiner:

1. Vänd dig till respektive avdelning/lärare, om behov finns boka en mötestid.
2. Ta kontakt med rektor personligen, per telefon eller via mail.
3. Maila VD via synpunkter.viby@ralsen.se
4. Om du som vårdnadshavare ser allvarliga brister i verksamheten kan ett skriftligt klagomål till VD mailas via allvarligabrister.viby@ralsen.se som diarieför handlingarna och skyndsamt vidtar åtgärder.

Digitalt tillgänglighet

Rälsen AB är ansvarig för ralsen.se. Målet är att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur pilgrimsskolan.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

 Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning eller funktionsvariation. Alla ska också kunna ta del av innehållet, och utföra de tjänster som finns, oavsett om man behöver använda något hjälpmedel eller inte. I korthet kräver lagen tre saker:

-Publicering av tillgänglighetsutlåtande
-Möjlighet för användare att påtala brister
-Följandet av WCAG 2.1 – nivå AA

Eftersom lagen kräver att vi gör det möjligt för användare att påtala brister avseende hemsidans tillgänglighet kan användare maila synpunkter till synpunkter.viby@ralsen.se

Visselblåsare

Till dig som har något viktigt att berätta

Det är viktigt att våra medarbetare mår bra och vår verksamhet fungerar som den ska. Problem och allvarliga frågeställningar behöver därför komma fram så att vi som organisation får möjlighet att agera.

Många situationer kan vi lösa genom att prata med varandra direkt när de uppstår. Ibland kan det hända saker som kräver en helt annan hantering. Därför erbjuder vi en kanal för visselblåsning för alla som arbetar inom Atvexa och i våra dotterbolag, eller som har en yrkesmässig relation till oss, t ex konsult eller inhyrd personal. 

Läs mer i vår visselblåsarpolicy.


Trumpet

Trumpet är en externt hanterad visselblåsarfunktion. Där kan du anonymt, säkert och konfidentiellt anmäla missförhållanden som tas emot av oberoende handläggare. För komma till Trumpets visselblåsarfunktion går du in på följande webbadress från valfri enhet: atvexa.trumpet-whistleblowing.eu

I Trumpet får du en tydlig guidning genom hela processen. Här kan du också läsa mer specifikt vad som gäller för visselblåsning och hur lagen skyddar dig som rapporterar. Funktionen är öppen dygnet runt, alla dagar i veckan. 

Läs mer om Trumpet här.


Alla synpunkter är viktiga

Vårdnadshavare, elever eller andra som har synpunkter på verksamheten inom Atvexa eller våra dotterbolag, omfattas inte av den här visselblåsarfunktionen. De ska istället kontakta den berörda förskolan eller skolan genom den ordinarie klagomålshanteringen eller Atvexa via exempelvis info@atvexa.se. Har du något viktigt att berätta ska du höra av dig.

OBS! Läs detta innan du gör en visselblåsning


Vem kan använda Trumpet?

En anmälan genom Trumpet kan lämnas av dig som på något sätt representerar eller är verksam inom Atvexa och dess dotterbolag i ett arbetsrelaterat sammanhang. Läs mer under punkt 2.1 i Atvexas visselblåsarpolicy.


När ska Trumpet användas?

En visselblåsning ska handla om något som skett inom ramen för Atvexas verksamhet. Läs mer under punkt 3.6 och 3.7 i Atvexas visselblåsarpolicy.


Vad kan jag anmäla i Trumpet?

Om det finns ett missförhållanden som en bredare allmänhet har ett intresse av att det utreds, exempelvis olika typer av ekonomisk brottslighet. Det kan också handla om stora brister i säkerheten på arbetsplatsen eller mycket allvarliga former av diskriminering. Atvexa ser särskilt allvarligt på oegentligheter som riktar sig mot barn, elever eller andra som står i beroendeställning.

Om det har skett brott mot lagen inom exempelvis följande områden: offentlig upphandling, skydd för privatlivet och personuppgifter, konkurrensregler, folkhälsa, bolagsskatteregler, livsmedelssäkerhet, finansiering av terrorism, m.fl. Hela listan över vilka lagar som omfattas finns under punkt 3.3 och 3.4 i Atvexas visselblåsarpolicy.


När ska jag inte använda Trumpet?

Ärenden som inte berörs av Atvexas visselblåsarpolicy kan exempelvis vara missnöje med hur verksamheten bedrivs, ledarskap, lön eller andra personalärenden. Arbetsmiljöfrågor av det här slaget berörs inte av policyn, om de inte är av mycket allvarlig karaktär.

Synpunkter av det här slaget ska istället hanteras i dialog med närmaste chef, chefens chef, eller annan person i ledande befattning, alternativt skyddsombud eller annan facklig representant om du är fackligt ansluten.

Vid den här typen av ärenden ska du inte göra en visselblåsning via Trumpet. Läs mer under punkt 3.1 och 3.2 i Atvexas visselblåsarpolicy.