FÖRSKOLAN

Vår förskola har tre avdelningar: Snigeln (1-2 åringar), Trollsländan (3-4 åringar), Grodan (5 åringar).

Vi har väl fungerande rutiner och vi lägger stor vikt vid trygghet genom anknytning och nära relationer. Verksamheten genomsyras av att barnens intressen tas tillvara. Med det som utgångspunkt arbetar vi för att lärandet ska bli lustfullt, varierande och utvecklande. Barnen lär sig att förhålla sig till varandra genom att vi diskuterar, samtalar, löser konflikter och har dramaövningar. Vi gör barnen medvetna om sitt eget lärande och sin egen utveckling genom diskussioner, uppmuntran och utmaningar och vi ser till att skapa bra lekmiljöer under dagen både utomhus och inomhus. Vi arbetar också med att utveckla barnens digitala kompetens och ser det som en självklarhet att integrera digital teknik i verksamheten.

Vi har egen kock på skolan och har regelbundna matråd som våra femåringar, elever, kock och rektor deltar i. Barnråd sker även det regelbundet med våra 3-5 åringar.