SKOLAN

Vår skola har årskurserna F-5. Vi har hög lärartäthet på vår skola, vilket ökar utrymmet för lärarna att bygga goda relationer med eleverna samt att skapa kvalitet i utbildningen. Här får eleverna extra utmaningar eller särskilt stöd när de behöver.

Skoldagen startar klockan 8:10 varje dag.

Trygghet, studiero och hög kvalitet i undervisningen är viktigt för oss. Vi ser det som en självklarhet att utveckla barnens digitala kompetens och att integrera digital teknik i verksamheten.

Vi har egen kock på skolan och har regelbundna matråd med elever, kock och rektor. Elevråd sker även det regelbundet. 

Vi vuxna tar ansvar och är bra förebilder. Vi har ett systematiskt kvalitetsarbete med väl dokumenterade rutiner som revideras regelbundet. Vi vuxna har återkommande samtal om ansvar och vad en bra förebild är. Vi strävar efter att skapa en “röd tråd” genom att utveckla ett gemensamt förhållningssätt och tydliga regler. 

I det dagliga arbetet är det viktigt att stimulera elevens eget tänkande genom att ställa frågor istället för att ge färdiga svar. För oss pedagoger är det primärt att ge varje individ en möjlighet att växa som person och därmed att öka sitt självförtroende genom att få prova på nya saker och även få tillåtelse att misslyckas. Det är också viktigt att bekräfta eleverna både individuellt och kollektivt samt att fokusera på positiva handlingar. Vi tränar barnen i att ta ansvar för sina handlingar och att inse konsekvenserna av sina handlingar. Barnen planerar och tar ansvar för sitt arbete utifrån sin egen förmåga, med hjälp och handledning från pedagog. De får också lära sig att ta ansvar för och respektera sin omgivning samt att respektera andras åsikter.